1.6.06

DBC medier pure frikendt af konkurrencestyrelsen

En af de klagesager mod DBC Medier, som vi omtalte den 24. maj, er nu afgjort af konkurrencestyrelsen.
Flex Medie indgav en klage ang. eneretsaftaler på AV-materialer, men har ikke fået medhold - for det første er omfanget af materialer, der er omfattet af eneretsaftaler, ikke særligt stort, for det andet er eneretten i de fleste tilfælde et ønske fra rettighedshaverne. Afgørelsen fra konkurrencestyrelsen lyder:

"Det meddeles DBC medier as, at der ikke er grundlag for at gribe ind i medfør af konkurrencelovens § 11 og traktatens artikel 82 over for DBC mediers indgåelse af aftaler om eneret til distribution af film og multimedia til biblioteker.
Det meddeles Flex Medie, at Konkurrencerådet ikke finder grundlag for at vurdere eneretsaftalerne i henhold til konkurrencelovens § 6 og traktatens artikel 81, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt."

Konkurrencestyrelsens afgørelse

DBC mediers pressemeddelelse

Ingen kommentarer: