10.2.12

Naturkatastrofer

AT-opgaven i år handler om naturkatastrofer. Københavns Biblioteker har lavet en hjemmeside til opgaveskrivere og biblioteker om emnet.

6.2.12

Biblioteksliv anno 1842

Det Kongelige Bibliotek oplyser om islands Nationalbibliotek, at tanken blev barslet i 1818 af den danske officer C. C. Rafn. Dengang kaldet Stiftsbibliothek i "Reikevig", da Island dengang var en del af Danmark. Indtil 1881 indrettet på Reykjavik domkirkes loft.
Hvordan livet formede sig den ansatte bibliothekar (og dermed også brugerne), fremgår af en bog fra Google Bogsøgning, Fortegnelse over Islands Stiftsbibliothek (1842).

Instrux for Bibliothekaren


§ 1. Ham ere Nøglerne til Bibliotheket betroede, og han maa ei tilstæde Uvedkommende Adgang til samme, og indestaaer i et og alt for de Bøger, der, forsynede med Bibliothekets paatrykte Stempel og Numere bliver ham overleverede.
§ 2. I en dertil anskaffet Protocol anfører han strax alle til Bibliotheket skjenkede Bidrag med Givernes Navne saavelsom andre til Bibliotheket anskaffede Bøger.
§ 3. Han holder sig de for Udlaan foreskrevne Regler efterrettelige og indfinder sig til bestemt Tid paa Bibliottheket.
§ 4. Han indfører i en dertil af Directionen autoriseret Bog, naar og til hvem Udlaan skeer, tillige med Bogens Numer, samt ligeledes naar den tilbageleveres.
§ 5. Han holder strængt over, at de udlaante Boger i rette Tid tilbageleveres og ei beskadiges, og melder strax Direktionen, naar saadan Uorden skulde finde Sted.
§ 6. Han aflægger Rigtighed til Directionen for Bibliotheket og de indkasserede Penge, naar det af samme forlanges, og fremlægger da Udlaans-Protocollen, samt Beviserne til Eftersyn.
§ 7. Han sørger for at Bøgerne altid blive hensatte paa deres bestemte Plads og tillader ei Uvedkommende selv at udtage Beger af Hylderne.
§. 8. Ligeledes besørger han Rengjørelse af Bibliothekets Locale.
§. 9. Endeligen underkaster han sig de nærmere Bestemmelser, Directionen finder sig foranlediget til at give i Henseende til Orden og Bibliothekets Afbenyttelse.
Directionen for Islands Stiftsbibliothek i Decbr. 1842.
T. Hoppe. St. Johnsen. J. Thorstensen. Th. Jonassen
Allerede dengang blev bibliotekarer altså sat til alskens arbejde, bl.a. rengøring, bogopsætning og indberetninger.
Islands Nationalbibliotek blev stiftet i 1994 og hedder Landsbokasafn. Men de nævner intet om det gamle Stiftsbibliothek. Også Reykjavik Folkebibliotek, Borgarbokasafn melder intet om sagen. Deres hjemmeside oplyser at biblioteket blev oprettet i 1919. Så jeg har ikke rigtig kunnet finde ud af hvad der skete med Rafns stiftsbibliotek. Han døde (som Mallebrok) i 1864.
Link